algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

 • Artikel 1
  Mr. Ineke (J.S.) Vos, werkzaam als mediator onder de handelsnaam Vos in de polder, is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 37156638 en statutair gevestigd aan Westdijk 22, 1464 PB Westbeemster. De in artikel 2 bedoelde overeenkomst van opdracht zal worden aangegaan met mr. J.S. Vos, respectievelijk haar kantoor Vos in de polder als opdrachtnemer.
 • Artikel 2
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan mr. Vos verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de opdracht schriftelijk door partijen anders is overeengekomen Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de voor mr. Vos werkzame personen.
 • Artikel 3
  Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid, waaronder begrepen aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad krachtens artikel 6:162 BW, en de schade die daaruit voortvloeiend of verbandhoudend met de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van mr. Vos wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de verzekeringspolis. De polisvoorwaarden worden op schriftelijk verzoek (per reguliere post of per e-mail) toegezonden. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering op grond van de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering mocht worden uitgekeerd, is iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid, daaronder begrepen aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad krachtens artikel 6:162 BW, beperkt tot het door mr. Vos voor de desbetreffende opdracht in het desbetreffende kalenderjaar ontvangen honorarium, exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van €10.000, zegge; tienduizend euro.
 • Artikel 4
  Alle rechtsvorderingen en andere bevoegdheden die de opdrachtgever op grond van de opdracht kan doen gelden, vervallen indien deze niet schriftelijk (per reguliere post of per e-mail) en gemotiveerd bij mr. Vos zijn ingediend binnen één jaar (12 maanden) nadat de opdrachtgever bekend was, dan wel redelijkerwijs had kunnen weten van het bestaan van de feiten waarop deze zijn of haar aanspraken baseert.
 • Artikel 5
  Opdrachtgever stemt ermee in dat voor de uitvoering van de opdracht (mede) één of meer derden kunnen worden ingeschakeld. Voor eventuele tekortkomingen van dergelijke derden is mr. Vos, niet aansprakelijk, behalve indien sprake zou zijn van opzet of grove nalatigheid van haar kant. De bevoegdheid tot het inschakelen van een derde/derden omvat ook de bevoegdheid om namens opdrachtgever in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derde(n).
 • Artikel 6
  De uitvoering van de opdracht(en) door mr. Vos geschiedt alleen ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de (inhoud van) verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Inhoud is daarmee vertrouwelijk van aard.
 • Artikel 7
  Opdrachtgever vrijwaart mr. Vos en diens hulppersonen tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die samenhangen met de opdracht, behoudens opzet of grove nalatigheid van mr. Vos.
 • Artikel 8
  De door opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie bestaat uit honorarium, kantoorkosten, overige verschotten en omzetbelasting (BTW). Tenzij uitdrukkelijk en daarmee schriftelijk anders is overeengekomen, is het honorarium gebaseerd op het overeengekomen uurtarief – en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief – en de aan de opdracht bestede tijd. Mr. Vos is bevoegd om het uurtarief op enig moment te verhogen, onder meer in verband met stijgingen van de kosten van levensonderhoud. Zij zal opdrachtgever daarover direct informeren. De overige verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de opdracht zijn gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten e.d. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Mr. Vos kan voldoening van een voorschot verlangen, welke verrekend zal worden met de (eind)declaratie.
 • Artikel 9
  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen declaraties binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum zonder opschorting en/of verrekening te worden voldaan. Opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn in verzuim en is de wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot aan de datum van voldoening. Daarnaast is opdrachtgever in dat geval de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt berekend aan de hand van de staffel van artikel 2 van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
 • Artikel 10
  Mr. Vos is bevoegd om de werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten als een opeisbare declaratie of een gevraagd voorschot door opdrachtgever niet (geheel) is voldaan. Daarbij is Mr. Vos niet aansprakelijk voor schade die hierdoor mocht ontstaan.
 • Artikel 11
  Indien een opdracht door meerdere opdrachtgevers wordt verstrekt, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.
 • Artikel 12
  Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en mr. Vos is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking mogen voortvloeien worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Holland. Tevens is mr. Vos bevoegd om een geschil met de opdrachtgever aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
 • Artikel 13
  Vos in de polder kent een gedrags- en klachtenregeling voor cliënten, zoals is bepaald door de Mediatonfederatie Nederland (MfN). Meer concreet betreft het gedragsregels vioor de MfN-registermediator en het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Deze regeling wordt door mr. Vos meegestuurd bij opdrachtbevestiging en is van toepassing op alle aan mr. Vos verleende opdrachten en eveneens op de door onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen verrichte werkzaamheden. De cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van een eventuele klacht.
VOS streep vosje
Vosindepolder

Contact

U kunt mij telefonisch bereiken op werkdagen tussen 9 en 17 uur. In geval u mij niet treft, stuurt u dan graag een e-mail. Ik neem dan spoedig contact met u op.

T  06-15 638 836
E  ineke@vosindepolder.nl

© 2021-2024 - Vos in de polder