klachten

klachtenregeling

Vanzelfsprekend doe ik mijn uiterste best voor u. Mocht u desondanks een klacht hebben, vindt u hier de klachtenregeling die van toepassing is.

 • Artikel 1 begripsbepalingen
  In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:
  1. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
  2. klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
  3. klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.
 • Artikel 2 toepassingsbereik
  Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Ineke Vos, werkzaam als mediator & advocaat, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 37156638, handelend onder de naam Vos in de polder, alle werkzame personen die haar onder verantwoordelijkheid acteren en de cliënt.
 • Artikel 3 doelstellingen
  Deze klachtenregeling heeft tot doel:
  1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
  Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt op de website. Vos wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht hierop en geeft aan dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 • Artikel 5 interne klachtprocedure
  1. Indien een cliënt Vos in de polder benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. F. J.J. Baars van Oudegracht advocaten en mediators te Alkmaar, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
  2. De klachtenfunctionaris stelt de klager en mr. Vos in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
  3. Vos tracht vervolgens samen met de cliënt tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
  4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en Vos schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
  6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en Vos het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
 • Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
  1. De klachtenfunctionaris en Vos nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
  2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 • Artikel 7 verantwoordelijkheden
  1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
  2. Vos houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
  3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
  4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
 • Artikel 8 klachtregistratie
  1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
  2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
  3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
VOS streep vosje
Vosindepolder

Contact

U kunt mij telefonisch bereiken op werkdagen tussen 9 en 17 uur. In geval u mij niet treft, stuurt u dan graag een e-mail. Ik neem dan spoedig contact met u op.

T  06-15 638 836
E  ineke@vosindepolder.nl

© 2021 - Vos in de polder